ro | en
ArgumentNo. 13/2021

Renovated Industrial Complexes in the Urban Environment

https://doi.org/10.54508/Argument.13.11

 • / assoc. prof. PhD, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
 • / post graduate student, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

Abstract

Until recently, industry was one of the main factors in the formation of cities. During the period from the industrial revolution to the post-industrial society, industrial facilities have evolved from individual production buildings and production complexes into innovation and production technology parks.

In addition to this, there were urban planning processes such as changing the types of urban planning schemes, functional zoning, the formation of transport routes and of transport networks. Initially, the industry gravitated to the location or production (cultivation) of raw materials, then moved in the proximity of water resources and transport arteries, and later to unoccupied territories.

Globalization and general economic changes have led to the crisis and decline of many former industrial complexes, which during active urbanization processes had been part of the structure of cities.

Industrial buildings and complexes often have architectural and historical value, which lies in the use of new types of structures, engineering systems and architectural styles. Historical value is created by the connection of these objects with outstanding historical events, scientists, engineers and architects.

Keywords

architectural environment, renovation, industrial complexes, level of intervention, urban planning features

Download

References

 1. Derzhavnepidpryyemstvo “Naukovo-doslidnyyinstytutbudivelʹnohovyrobnytstva.” (2014). DBN A.2.2-3-2014 Skladtazmistproektnoyidokumentatsiyinabudivnytstvo. Ministryof Regional Development of Ukraine. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_a_2_2_3_2014/1-1-0-1168. [in Ukrainian].
 2. DublinPrinciples – TICCIH. (2011). The International Committee fortheConservationofthe Industrial Heritage. https://ticcih.org/about/about-ticcih/dublin-principles/
 3. Heneralʹnyyplan. (2017). OfitsiynyysaytZaporizʹkoyimisʹkoyirady. https://zp.gov.ua/uk/page/generalnij-plan. [in Ukrainian].
 4. Heneralʹnyyplan m. Odesy. (2015). DepartamentArkhitekturyTaMistobuduvannya — Departamenty — MisʹkaVlada — OfitsiynyySaytMistaOdesa. https://omr.gov.ua/ua/city/departments/uag/generalniy-plan-g-odessi/. [in Ukrainian].
 5. Heneralʹnyyplanmista. (2019). Dniprovsʹkamisʹkarada.https://dniprorada.gov.ua/uk/page/generalnij-plan-mista-. [in Ukrainian].
 6. Heneralʹnyyplanrozvytku m. Kyyevatayohoprymisʹkoyizonydo 2025 roku (proekt). (2020, March 10). Departamentmistobuduvannyataarkhitektury. https://kga.gov.ua/generalnij-plan.[in Ukrainian].
 7. Heneralʹnyyplanmista. (2019). OfitsiynyysaytKharkivsʹkoyimisʹkoyirady, misʹkohoholovy, vykonavchohokomitetu. https://www.city.kharkov.ua/uk/dokumentyi/generalnyij-plan-goroda.html. [in Ukrainian].
 8. Jett, M. (2019, October 24). ABC Museum, Illustrationand Design Center / Aranguren&GallegosArchitects. ArchDaily. https://www.archdaily.com/146168/abc-museum-illustration-and-design-center-aranguren-gallegos-architects
 9. Lusiardi, F. (2021, March 15). CaixaForumMadrid. Inexhibit. https://www.inexhibit.com/mymuseum/caixaforum-madrid-herzog-de-meuron/
 10. MinisterstvoKulʹturyUkrayiny. Ministerstvo. Diyalʹnistʹ. NerukhomaKulʹturnaSpadshchyna. DerzhavnyyReyestrNerukhomykhPam’yatokUkrayiny. ReyestrPam’yatokMistsevohoZnachennya. (2018, January 12). MinisterstvoKulʹturyUkrayiny. http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245323810&cat_id=244910406. [in Ukrainian].
 11. Pam’yatky kulʹturnoyi spadshchyny. (2021). Official portal of Kyiv. Kyiv City Council. Kyiv City State Administration. https://kyivcity.gov.ua/kulturna_spadschina/. [in Ukrainian].
 12. Planyzonuvannya. (2018). LʹvivsʹkaMisʹkaRada. https://city-adm.lviv.ua/lmr/plany-zonuvannia. [in Ukrainian].
 13. Saveliev, A. (2012, May 14). Киевский машиностроительный и котельный завод Гретера и Криванека (НПО Большевик). KiyevskiyMashinostroitel’nyy i Kotel’nyyZavodGretera i Krivaneka (NPO Bol’shevik). https://saveliev-a.livejournal.com/1269.html. [inRussian].
 14. Savoyskyy, V. V., &Bronevytskyy, A. P. (2013). Rekonstruktsiyapromyslovykhbudivelpryyikhrevitalizatsiyi. Novitekhnolohiyi v budivnytstvi. Kyiv: NDIBV.[in Ukrainian].
 15. Sustainable Development Goals. (2015). UNDP. https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/sustainable-development-goals.html
 16. (1987). Mizhnarodnakhartiyaprookhoronuistorychnykhmist (Vashynhtonsʹkakhartiya) (995_761). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_761#Text. [inUkrainian].
 17. UNESCO. (1972). ConventionConcerningthe Protection ofthe World Culturaland Natural Heritage (995_089). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_089#Text. [inUkrainian].
 18. VerkhovnaRadyUkrayiny (VVR). (2021, July). ZakonUkrayiny «Pro zberezhennyaarkhitekturnoyitamistobudivnoyispadshchyny». 1805-III. [in Ukrainian].
 19. Yasiyevich, V. Y. (1988). ArkhitekturaUkrainynarubezhe 19–20 vekov. Kyiv: Budível’nik. [in Russian].
 20. Zhytkova, N. Yе. (2002). Arkhitekturnatypolohiyapromyslovykhbudivel. Teoriyaarkhitektury i arkhitekturnohoproektuvannya: Navchalnyyposibnyk.Kyiv: KNUBA. [in Ukrainian].

Related articles

Tetyana Kashchenko
Prognostic aspects of the evolution of energy efficient housing (2019)